ODRŽANA RADIONICA: Prava i obaveze poslodavaca u postupku inspekcijskog nadzora

ODRŽANA RADIONICA: Prava i obaveze poslodavaca u postupku inspekcijskog nadzora

Bitna svrha svake inspekcije je nadzirati poštivanje pozitivnih propisa od strane kontroliranog poslovnog subjekta i održati urednu situaciju u kontrolisanom upravnom području. Suština je da se djeluje preventivno a ne represivno. Međutim, u praksi, situacija je potpuno drukčija. Prioritet se daje represiji, a ne prevenciji. Utvrđeno je da su ključni problemi vezano za inspekcijski rad nedovoljno poznavanje propisa od strane poslodavaca.

Udruženje poslodavaca FBiH, prepoznavajući potrebu za edukacijom svojih članova, je u saradnji sa Udruženjem privrednika “Biznis centar” Jelah-Tešanj održalo radionicu na temu: “Prava i obaveze poslodavaca u postupku inspekcijskog nadzora”. Radionica je održana 14.11.2019.godine u Tešnju, a učešće na istoj su uzele kompanije/članice UP “Biznis centar” Jelah-Tešanj.

Primarni cilj radionice je edukacija poslovnih subjekata o pravima i obavezama u postupku  inspekcijskog nadzora, značaju inspekcijskog nadzora kao i načinu obavljanja nadzora a sve u svrhu sprječavanja kažnjavanja poslodavaca, poboljšanja poslovne klime, kao i promociju preventivnih u odnosu na represivne mjere.

Prema Zakonu o inspekcijama Federacije BiH, žalba i tužba su pravni lijekovi kojima stranke i druga ovlaštena lica u postupku, pobijaju odluku organa uprave koju smatraju nepravednom ili nezakonitom, tražeći od drugostepenog organa da je izmijeni ili ukine.

“Žalba se može izjaviti na svako rješenje inspektora o naloženim upravnim mjerama. Prema Zakonu o inspekcijama FBiH rok za ulaganje žalbe je osam dana od dana prijema rješenja. Rok za žalbu počinje teći slijedeći dan od dana dostave pismena. Dakle, u rok se ne računa dan kada je rješenje dostavljeno, već se rok počinje računati prvog narednog dana. Za početno računanje rokova nema uticaja ako je prvi dan roka nedjelja ili državni praznik, odnosno neradni dani, ali ako zadnji dan roka pada u neradni dan, državni praznik ili drugi dana kada organ ne radi, onda rok ističe prvog narednog radnog dana. Ovo je bitno napomenuti jer se radi o zakonom određenom roku koji se ne može produžavati. Ukoliko se prekorači rok posljedice su odbacivanje žalbe kao neblagovremene. Do odbacivanja žalbe može doći i ukoliko je ista uložena od neovlaštenog lica ili žalba nije dozvoljena”, istakla je voditeljica radionice, gđa Diana Ružić.

    

Žalba, kao redovan pravni lijek ima suspenzivno dejstvo, dakle odlaže izvršenje rješenja inspektora o naloženim upravnim mjerama, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno. Pravo subjekta nadzora na žalbu predstavlja izuzetno važan pravni lijek u zaštiti prava i pravnih interesa ali i zaštite javnog interesa.

Drugi pravni lijek je upravni spor koji predstavlja sudsku kontrolu upravnih akata. To je spor o zakonitosti konačnog upravnog akta, a pokreće se tužbom. Tužba se podnosi u roku od 30 dana od dana dostavljanja akta stranci koja je podnosi ili u zakonom propisanom kraćem roku. Upravni spor u osnovi predstavlja kontrolu nad radom upravnih organa ali i zaštitu prava građana naspram države. U upravnom sporu tuženi može biti državna uprava, lokalna samouprava, javno preduzeće ili vladina agencija.

Učesnicima radionice je predstavljen i dodijeljen  priručnik „Prava i obaveze poslodavaca kod vršenja inspekcijskog nadzora” koji sadrži uputstvo za lakše snalaženje privrednicima u toku nadzora, kao i savjete za adekvatnu pravnu pomoći nakon što inspektor naloži, bilo upravnu mjeru ili ako pokrene prekršajni postupak. Također, na radionici su razmijenjena iskustva i mišljenja o procesu inspekcijskog nadzora sa ekspertom iz ove oblasti.