Opća pravila sudjelovanja na sajmu

Opća pravila sudjelovanja na 14. Međunarodnom sajmu privrede Tešanj 2018

Opća pravila sudjelovanja na 13. sajmu privrede Tešanj 2017 sadrže obavezujuće upute kojima se regulišu prijavljivanje, izlaganje i poslovne aktivnosti na sajmu, a na osnovu kojih se zasniva obligacioni odnos između 13. sajma privrede Tešanj 2017 kao organizatora i učesnika, odnosno izlagača na sajmu.

U slučajevima kada izložbeni prostor zakupljuju drugi organizatori sajmova radi izvođenja kolektivnih izložbi u svom aranžmanu, organizator zadržava pravo izmjene navedenih cijena.

PRIJAVLJIVANJE

Član 1.

Prijava za izlaganje podnosi se na prijavnom obrascu štampanim slovima, te potpisana i ovjerena dostavlja na adresu sajma, odnosno organizatora. Po istom postupku uz prijavu se dostavljaju i pripadajuće narudžbe sajamskih usluga ili dodatne opreme.

Prijava se podnosi najkasnije 8 dana prije početka sajma. Upućivanjem prijave i narudžbi izlagač izražava svoju saglasnost s odredbama Općih pravila sudjelovanja, te stupa u obligacioni odnos sa organizatorom. Nakon prijema uredne prijave, organizator će izlagaču poslati na saglasnost nacrt štanda.

Izlagač je dužan u roku od 3 dana dostaviti pisanu potvrdu prijema i eventualne primjedbe. U suprotnom, smatrat će se da je nacrt prihvaćen. Sve naknadne izmjene organizator će dogovarati sa izlagačem u skladu sa mogućnostima i uslovima izložbenog prostora.

Član 2.

Prijava za izlaganje važi samo za prijavljenog izlagača i podrazumjeva obavezu istog da prijavljene eksponate izlaže od otvaranja do zatvaranja sajma uz stalno prisustvo odgovorne osobe na štandu.

Napuštanje sajma prije zatvaranja nije dozvoljeno.
Prijavljeni izlagač, bez saglasnosti organizatora, ne može dati u podzakup dodijeljeni izložbeni prostor (štand).
U suprotnom, biće odstranjen sa sajma uz naplatu svih sajamskih narudžbi u punom iznosu.

PLAĆANJE

Član 3.

Organizator će nakon prijema uredne prijave ispostaviti fakturu koju je izlagač dužan uplatiti u cijelom iznosu prema roku iz fakture. Troškove platnog prometa snosi izlagač. Izlagač može osporiti fakturu pismeno organizatoru u roku od 5 dana, ali je dužan nesporni dio uplatiti odmah.
Izlagači iz BiH plaćaju iznos iz fakture u KM, a inoizlagači u €. Organizator zadržava pravo da, u slučaju inflacije €-a, koriguje cijene.

Član 4.

U zavisnosti od raspoloživog prostora organizator može prihvatiti prijavu i uplatu i poslije propisanih rokova uz pravo uvećanja svih sajamskih cijena na ime povećanih troškova.

Član 5.

Organizator zadržava pravo da na teret izlagača zadrži eksponate, opremu i drugu imovinu izlagača do izmirenja svih dugovanja. Organizator zadržava pravo prodaje zadržanih stvari ako izlagač ne izmiri obaveze u roku od 60 dana.

IZUZIMANJE I PREDAJA IZLOŽBENOG PROSTORA

Član 6.

Izložbeni prostor (štand) dodjeljuje se, u principu, prema redoslijedu prispjeća prijava i uplata ili po osnovu grupisanja izlagača prema sektorima (metalski, prehrambeni, tekstilni i sl.).

Dodijeljeni štand izlagač izuzima na INFO pultu sajma ili preko kancelarije organizatora na osnovu uredno popunjene prijave i uplaćene fakture, i to:

  • za izlagače koji su zakupili opremljeni prostor najkasnije 24 sata prije početka sajma,
  • za izlagače koji su zakupili neopremljeni ili vanjski prostor najkasnije 2 dana prije početka sajma.

Član 7.

Ukoliko se izlagač ne javi na INFO pultu ili putem kancelarije Organizatora, odnosno ne izuzme dodijeljeni štand najkasnije 18 sati prije početka sajma, smatraće se da je odustao od izlaganja te organizator, po potrebi može sporni prostor izdati drugom izlagaču.

Štand se izuzima i predaje na bazi službenog zapisnika. Nedostajući zaduženi štand, odnosno materijal, naplaćuje se izlagaču po 2 (dva) puta uvećanoj cijeni zakupa na licu mjesta. Izlagač je dužan isprazniti izložbeni prostor u roku od 24 sata po zvaničnom zatvaranju sajma. U suprotnom će to uraditi organizator na teret izlagača.

ODUSTAJANJE

Član 8.

Prijavljeni izlagač može odustati od izlaganja pod određenim uvjetima, i to 7 dana prije početka sajma, u kom slučaju mu se vraća uplata, ukoliko je već faktura ispostavljena i napravljena uplata.
Odustajanje na manje od 7 dana prije početka sajma nije moguće i organizator će zadržati cjelokupan iznos uplate, odnosno fakturisati 100% narudžbe na ime nastalih troškova.
Odustajanje se najavljuje pismeno, a rokovi počinju teći od datuma prispijeća obavijesti u sjedište organizatora. Odustajanje najavljeno usmenim putem neproizvodi pravno dejstvo.

 

POSEBNE ODREDBE

Član 9.

U slučaju kada izlagač sam izvodi štand, dužan je pridržavati se propisa o tehničkoj zaštiti i propisa o protupožarnoj zaštiti, uputa organizatora i standarda uobičajenih za međunarodne sajmove. Kod izvođenja većih i složenih štandova u vlastitoj režiji izlagača, obavezna je saglasnost organizatora na projekt.

Član 10.

Obezbjediti osiguranje izložbenog prostora opreme, izložbenih eksponata i robe od provalne krađe, oštećenja, uništenja i drugih rizika. Organizator sajma ne snosi odgovornost za osigurane eksponate, opremu i robu od otuđenja u radno vrijeme sajma.
U slučaju da izlagač nanese štetu organizatoru sajma, drugom izlagaču ili trećem licu, dužan je štetu nadoknaditi, u skladu sa općim propisima.

Član 11.

Sve druge poslovne aktivnosti, izuzev izlaganja eksponata, regulišu se po posebnim uslovima u bilateralnom odnosu sa organizatorom i obavljaju na osnovu posebnog pisanog odobrenja organizatora.
Odredba iz prethodnog stava odnosi se i na izlagača kada ove aktivnosti obavlja izvan zakupljenog izložbenog prostora.

Član 12.

Izlagaču pripada pravo dodjele besplatnih izlagačkih iskaznica – službenih ulaznica, i to:

  • za osnovni izložbeni modul 3 komada
  • za svaki naredni zakupljeni modul 1 komad
  • za 50 m² vanjskog prostora 3 komada
  • za svakih narednih 50 m² po 1 komad

U vrijeme pripreme i raspremanja štanda izlagaču pripada i pravo dodjele radnih iskaznica po istom kriterijumu. Radne iskaznice ne vrijede u vrijeme trajanja sajma.

Član 13.

Sajam se održava od 18.-21.05.2017.godine, odnosno četiri dana: četvrtak, petak, subota i nedjelja, te je napuštanje i iznošenje eksponata zabranjeno prije nedjelje – 21.05.2017.godine, poslije 12:00 sati.

Radno vrijeme sajma za izlagače je od 08,00 do 19,00, a za posjetioce od 09,00 do 18,00 sati.

Član 14.

Čišćenje i održavanje higijene štandova i zajedničkih sajamskih prostorija obaveza je organizatora.

Član 15.

U slučaju promjene termina sajma usljed više sile izlagač nema pravo naknade štete od strane organizatora. Organizator će o novom terminu sajma obavijestiti izlagača odmah po nastanku razloga za promjenu.

Član 16.

Sve eventualne sporove rješava nadležni sud u Tešnju.