O nama

OSNOVNI PODACI O UDRUŽENJU

Udruženje privrednika „Biznis centar“ Jelah-Tešanj je organizacija nevladinog i neprofitnog karaktera koja okuplja preko 220 uspješnih kompanija i obrtnika.

U ovom pojavnom obliku, kojem su prethodili drugi oblici organizovanja, Udruženje, kao nasljednik istih, počinje sa radom 2002. godine i profiliše se u veoma pouzdanog i bitnog sudionika u stvaranju pozitivnog poslovnog i društvenog ambijenta, kako za svoje članice, tako i za sve privredne subjekte i građane općine Tešanj, šire regije, cijele Bosne i Hercegovine i njenog okruženja.

Pravni oblik je udruženje građana kojim upravlja Upravni odbor kroz Predsjednika udruženja i dva podpredsjednika. Upravni odbor, koji broji trinaest članova, direktno je odgovoran Skupštini udruženja koju čine po dva predstavnika iz svakog od 16 granskih sektora.

Temeljni akt je Statut udruženja.
UP Biznis Centar Jelah-Tešanj je udruženje građana koje svoje aktivnosti temelji na politikama razvoja privrednih subjekata općine Tešanj, susjednih općina, kao i cijele BiH te je svoj program rada izradio u skladu s njihovim potrebama.

Vizija udruženja je zadržati status jednog od vodećih udruženja u svojoj domeni u BiH koja respektuje sistem neovisan o političkoj situaciji, pojedincima i trenutačnim kretanjima u okruženju te nastaviti biti udruženje koje razvija i specijalizira tematske cjeline kako bi se racionalno koristili i unaprijedili resursi u općini Tešanj, njenom okruženju i Bosni i Hercegovini.

Misija djelovanja udruženja jest, osigurati održivo povećanja životnog standarda za sve građane općine Tešanj, njenih susjednih općina i cijele BiH, aktivno djelovanje na poticanju i privlačenju investicija, te zajedničkom saradnjom s drugim subjektima u BiH održavati i stalno unapređivati već stvorenu plodnu poduzetničku klimu.

Ciljevi djelovanja udruženja su:
• Državni, regionalni i lokalni razvoj i zaštita okoline, • Privlačenje stranih i domaćih ulagača,

• Podrška obrtništvu, malom i srednjem preduzetništvu, • Poslovno i projektno povezivanje
projektnih partnera, • Stvaranje pozitivne klime za ulaganje i podrška osnivanju novih i održavanju, unapređenju i proširenju postojećih industrijskih zona,

• Povezivanje privrede i javne uprave sa naučno-istraživačkom djelatnošću, • Stručno obrazovanje i cijelo životno učenje. Djelokrug rada UP Biznis Centar Jelah-Tešanj usmjeren je i na poslove koji su od opšteg
privrednog interesa kroz:

• učešće u izradi strategija razvoja jedinica lokalne samouprave; • učešće u izradi akcijskih planova za provedbu strategija razvoja jedinica lokalne samouprave;

• praćenje provedbe
strategija razvoja jedinica lokalne samouprave; • poticanje pripremanja razvojnih projekata na području jedinice lokalne samouprave; • sudjelovanje u izradi razvojnih projekata i strateških projekata regionalnog razvoja statističke regije;

• saradnja sa drugim lokalnim, regionalnim i državnim udruženjima i subjektima radi stvaranja i provedbe zajedničkih projekata;

• sudjelovanje u iniciranju i provedbi programa Ministarstava na svim nivoima
vlasti u BiH i drugih državnih institucija;

• obavljanje i drugih poslova i aktivnosti sukladno zakonu.

SJEDIŠTE (POSLOVNI PROSTOR) UDRUŽENJA

Poslovni prostor kojeg Udruženje koristi sada iznosi 30 m2, a nalazi se na adresi, Nesuha Mešića 4, 74260 Tešanj i u vlasništvu je kompanije AS Group. Za navedeni prostor plaćaju se režijski troškovi, dok se najamnina prostora, po želji vlasnika, ne plaća. Osim toga Udruženje koristi i prema potrebi poslovne prostore svojih članica bez naknada.

 

STRUKTURA I BROJ ZAPOSLENIH

 

U UP Biznis Centar Jelah-Tešanj ukupno je angažirano 1 uposlenik u stalnom radnom odnosu
– sekretar udruženja i jedan uposlenik na menadžerskom ugovoru – izvršni direktor udruženja.

 

FINANSIRANJE RADA UDRUŽENJA

 

Analizom rezultata i aktivnosti djelovanja u prošlom razdoblju, a koji su definisani godišnjim izvještajima o poslovanju, način upravljanja unaprijeđen je razvojnim procesima u samom udruženju, na način da se poslovanje i aktivnosti članova upravnog odbora i menadžmenta udruženja povećaju kroz zajednički, ali i individualni napor i doprinos svakog od navedenih, te preusmjeravaju prema potrebama i razvojnim programima prije svega članica, sektora, ali i cjelokupnog udruženja. Temeljem toga, kako bi ostvarili svoje ciljeve, modernizovali smo Statut Udruženja i zamijenili procesno usmjereno poslovanje s projektno usmjerenim poslovanjem, te zamijenili linijsku strukturu upravljanja s funkcijskom strukturom upravljanja procesima.
Drugim riječima forsiramo projektno usmjereno poslovanje u skladu s potrebama članica i udruženja, pri čemu svaki projekat ima jasno definisanog i adekvatnog nosioca, sa precizno definisanim ciljevima i rokovima, kao i načinom finansiranja, što nam donosi sljedeće
prednosti:
• Transparentnost (Definisani troškovi i ljudski resursi)
• Fleksibilnost (Upravljanje rizicima)
• Efikasnost (Definisani rokovi i aktivnosti)
• Mjerljivost (Uspješnost)

Da bi stvorili podlogu za implementiranje nove metodologije rada prva aktivnost nam je bila promjena metodologije izrade plana rada, a prema načelima projektno usmjerenog poslovanja, što nam je omogućilo da aktivnosti udruženja budu značajno više definisane i usmjerene kroz programe i projekte koji odgovaraju potrebama članica udruženja i prioritetima istih u sklopu općinskih i državnih razvojnih strategija i programa.

Pored sredstava za provedbu programa i projekata, da bi osigurali financijsku održivost, udruženje pored redovne članarine ostvaruje dio prihoda iz sponzorstava i slijedećih postojećih i novih aktivnosti koje su namijenjene vanjskim klijentima odnosno tržištu:
 Organizaciju Međunarodnog sajma privrede Tešanj
 Organizovanje seminara, edukativnih radionica i sl.
 Učešća u projektima nevladinog sektora

Posebnu pažnju smo posvetili Sporazumima i ugovorima o poslovnoj saradnji sa kompanijama i institucijama iz privrednog, javnog, bankarskog, medijskog, obrazovnog i drugih sektora, njihovoj realizaciji i proširenju, kao i potpisivanju novih, sve sa ciljem uspostavljanja partnerskih odnosa kako bi zajednički pripremali i u budućnosti implementirali programe, projekte i projektne aktivnosti relevantne za razvoj udruženja i naših članica, a kojima se povećava učinkovitost u ostvarenju strateških ciljeva i planova razvoja naše industrije, ljudskih resursa i civilnog društva, kao i učinkovitost u zajedničkom ostvarivanju benefita za članice udruženja koji proizilaze iz tako potpisanih sporazuma i ugovora.

 

KOLEKTIVNO ČLANSTVO

Udruženje privrednika Biznis centar Jelah – Tešanj svoje ciljeve ostvaruje i kroz kolektivno
članstvo u sljedećim asocijacijama i udruženjima:
 Udruženje poslodavaca Federacije BiH
 Grupacija poslodavaca Ze-Do kantona
 Privredna/Gospodarska komora FBiH

 

SENZIBILIZACIJA DRUŠTVENE ULOGE

Ključna uloga komuniciranja s poslovnom i općom javnošću je na stvaranju primjerene slike
o privrednicima-poslodavcima, primarno kao stvaraocima novih vrijednosti i
preuzimateljima rizika u privredi i društvu u cjelini. U Udruženju privrednika Biznis Centar
Jelah-Tešanj smatramo da se percepcija javnosti o poslodavcima stvara u velikoj mjeri kroz
pojedinačne situacije koje nemaju veze sa suštinom stvari.

 

POZICIONIRANJE U MEDIJIMA

UP Biznis Centar Jelah-Tešanj građenje veoma dobrih odnosa sa svim vrstama medija na državnom i lokalnom nivou namjerava još više ojačati. U uslovima pojave konkurencije i rada sličnih udruženja i institucija, UP Biznis Centar Jelah – Tešanj želi učvrstiti percepciju o svojoj vodećoj snazi i nezaobilaznom mjestu na poslovnoj sceni u političkoj, poslovnoj i općoj javnosti.

 

KREATORI JAVNOG MNIJENJA

U godinama koje su pred nama očekujemo intenziviranje dijaloga sa socijalnim partnerima. Prioritet nam je konstantno unapređenje sposobnosti kvalitetnog i brzog reagovanja na važne privredne i radno socijalne teme.

CILJANA KOMUNIKACIJA

Unapređenjem i učinkovitim korištenjem postojećih, te uvođenjem novih komunikacijskih sredstava i alata ostvarujemo povećanje zadovoljstva postojećih članova i privlačenje novih članova putem redovnog obavještavanja, web portala, konferencija, raznih vrsta skupova, konferencija za novinare i dr.

KVALITET SERVISA ČLANOVIMA

Tokom nekoliko zadnjih godina UP Biznis Centar Jelah – Tešanj je intenziviralo djelovanje na jačanju zadovoljstva postojećih članova i širenju članstva, proširivanjem servisa i sposobnošću da doprinese rješavanju bitnih pojedinačnih i zajedničkih interesa. U cijelom sistemu UP Biznis Centar Jelah – Tešanj prioritet je na stvaranju uslova za povećanje konkurentnosti na nivou svakog privrednika i poslodavca, kako na sektorskom nivou, tako i u tešanjskoj, odnosno bosanskohercegovačkoj privredi u cjelini. U vidu poboljšanja usluge članovima, izradili smo i redizajn web stranice udruženja.

KONTINUITET KLJUČNIH TEMA

U Udruženju privrednika Biznis Centar shvaćamo da se većina istaknutih tema na bosanskohercegovačkoj privrednoj i radno-socijalnoj sceni prenosi iz prošlih godina. To se posebno odnosi na društvena i ekonomska pitanja privredne krize, korupcije i s njome povezane vladavine prava i učinkovitosti pravne države, birokratiziranosti i skupoće lokalne i državne javne administracije, rigidnosti i neefikasnosti na području radno socijalnih odnosa,
sive ekonomije i rada na crno.

MEĐUNARODNA REPUTACIJA UP Biznis Centar Jelah-Tešanj

U godinama iza nas smo započeli proces stvaranja međunarodne reputacije udruženja, prvenstveno kroz stvaranje uslova za povezivanje sa istim ili sličnim udruženjima u inostranstvu, pogotovo sa udruženjima koja dolaze iz zemalja sa kojima imamo ostvarenu privrednu saradnju. Po završetku višejezičnog kataloga udruženja, koji će biti kontinuirano nadograđivan, isti želimo plasirati na što više adresa ličnim kanalima, kao i putem diplomatsko konzularne mreže Bosne i Hercegovine, te putem stranih ambasada koje se nalaze u BiH.
Također, u cilju stvaranja međunarodne reputacije, locirali smo značajne
ekonomske portale i časopise i u istima želimo plasirati, kroz reklamu i ugodan poslovni ambijent, prednosti naše sredine i naših kompanija.